भिडियो नं. ९/Video 9 – Info for International Students

भिडियो नं. ९/Video 9 – Info for International Students

Join the Adhikaar team and Niranjan Adhikari, Managing Attorney at Adhikari Law, PLLC, for a short informational session about how international students can navigate the current COVID crisis and access the support and resources they need.This is video 9 in our COVID-19 Community Response video series. To watch other videos: https://bit.ly/adhikaarCOVIDvideosLinks referred to in the video: Adhikaar’s Basic Resource Guide for International Students: https://adhikaar.org/intl-sts-covid19/Adhikari Law Webinar – “Impacts of COVID-19 on International Students and Non-citizens, and Reliefs from Government Agencies and Universities”: https://bit.ly/3efxEx6 ——अहिले कोभिड-१९ ले उत्पन्न गरेको संकटकालमा अन्तराष्टृिय विध्यार्थीहरुले के गर्न सक्छन्, र उनीहरुको लागि कस्तो सुविधा र साधनहरुउपलब्ध छन् भन्ने बारे अधिकारको टिम र निरांजन अधिकारी (Managing Attorney at Adhikari Law, PLLC) ले तयार पारेको छोटो जानकारी मुलक प्रस्तुति हेर्नुहोस्। COVID-19 को संकटकाललाई ध्यानमा राखेर सुचनामुलक भिडियोहरुको श्रृंखला बनाउने क्रममा यो हाम्रो नवौं भिडियो हो। अन्य विषयका भिडियोहरु यहाँ छन्: https://bit.ly/adhikaarCOVIDvideos यस भिडियोमा उल्लेखित लिंकहरु:अधिकारले अन्तराष्ट्रिय विध्यार्थीहरुको लागि तयार पारेको साधारण श्रोतहरुका निर्देशिका: https://adhikaar.org/intl-sts-covid19/अन्तराष्ट्रिय विध्यार्थी तथा गैर नागरिकहरुका लागि सरकारी निकायहरु र विश्व विद्धालयहरुबाट पाउन सक्ने राहत बारे “Adhikari Law” द्वारा गरिएको वेबिनार: https://bit.ly/3efxEx6

Posted by Adhikaar on Sunday, April 12, 2020

अहिले कोभिड-१९ ले उत्पन्न गरेको संकटकालमा अन्तराष्टृिय विध्यार्थीहरुले के गर्न सक्छन्, र उनीहरुको लागि कस्तो सुविधा र साधनहरुउपलब्ध छन् भन्ने बारे अधिकारको टिम र निरांजन अधिकारी (Managing Attorney at Adhikari Law, PLLC) ले तयार पारेको छोटो जानकारी मुलक प्रस्तुति हेर्नुहोस्।

COVID-19 को संकटकाललाई ध्यानमा राखेर सुचनामुलक भिडियोहरुको श्रृंखला बनाउने क्रममा यो हाम्रो नवौं भिडियो हो। अन्य विषयका भिडियोहरु यहाँ छन्: https://bit.ly/adhikaarCOVIDvideos


Join the Adhikaar team and Niranjan Adhikari, Managing Attorney at Adhikari Law, PLLC, for a short informational session about how international students can navigate the current COVID crisis and access the support and resources they need.

This is video 9 in our COVID-19 Community Response video series. To watch other videos: https://bit.ly/adhikaarCOVIDvideos


RESOURCES: